Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Εντολές για δραστική μείωση μισθών, προσωπικού και δομών στις ΔΕΚΟ

Εντολές για δραστική μείωση των μισθών, περιορισμό των προσλήψεων συμβασιούχων, αλλά και συγχωνεύσεις και καταργήσεις δομών εντός του 2014 έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, ζητώντας παράλληλα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης, την πώληση των αποθεμάτων και των άχρηστων υλικών και την αξιοποίηση των ακινήτων.
 
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Χριστίνας Παπακωνσταντίνου, οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και αύριο, Παρασκευή, στο υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2014, ενώ έως τις 7 Ιανουαρίου θα πρέπει να αποστείλουν και το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2014-2017.
Στο πλαίσιο αυτό οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4092/2012) για τις αμοιβές προσωπικού και τις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων, στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου σε σχέση με τις αποχωρήσεις, στην μείωση των προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου (συμβασιούχων) κατά 20% σε σχέση με το έτος 2013, αλλά και σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις δομών όποτε ο νόμος το επιβάλει.
Ειδικότερα, κάθε φορέας πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει συνοπτικό μεσοπρόθεσμο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη 2014-2017, το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση στο τέλος κάθε έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τον εγκεκριμένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.
Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση της πρόσφατης οικονομικής επίδοσης του φορέα για τα έτη 2012 και 2013, αλλά και να επισημαίνουν τις  δραστηριότητες και επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες είναι καθοριστικές για την επιβίωση και ανάπτυξη του φορέα καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν «ανεξάρτητα» από τον φορέα και οι οποίες δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητά του.
Σύμφωνα με τις εντολές που παρείχε το υπουργείο Οικονομικών οι γενικές κατευθύνσεις για την οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς όσον αφορά στην κατάρτιση των σχεδίων οικονομικών προϋπολογισμών και των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων είναι οι εξής:
Δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω:
 
α) Στρατηγικής, διαρθρωτικής και λειτουργικής βελτιστοποίησης των παραγόντων κόστους παραγωγής σε όλα τα επίπεδα.
β) Καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
γ) Αναδιάρθρωσης των οργανωτικών δομών με τη συγχώνευση και συστέγαση Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την μείωση των δαπανών λειτουργίας.
γ) Επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων που καταβάλλονται για τις εγκαταστάσεις των φορέων.
δ) Επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των δαπανών που καταβάλλονται για τις προμήθειες πρώτων υλών, τις λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις.
ε) Ελαχιστοποίηση των εξόδων μεταφορών, προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων, επιδείξεων και ταξιδιών.
στ) Ελαχιστοποίηση των εξόδων για δωρεές - επιχορηγήσεις.
Αύξηση των εσόδων μέσω:
α) Διεύρυνσης της πελατειακής βάσης είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάμενες υπηρεσίες- προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάμενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες- προϊόντα είτε και τα δύο, μεριμνώντας παράλληλα για την καλή σχέση ποιότητας- τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών- προϊόντων.
β) Αξιοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
γ) Εντοπισμό νέων καινοτόμων πηγών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
δ) Μεγιστοποίηση εισοδημάτων από μισθώματα και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων.
ε) Ορθολογική διαχείριση και πώληση των αποθεμάτων και των άχρηστων υλικών.
Κάθε φορέας οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει την εξειδίκευση του προϋπολογισμού σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, τα μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία, εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου, τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις), κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας καθώς και κάθε μέτρου που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν τεθεί σε ισχύ, αλλά και κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής κατάστασης του φορέα, ο οποίος επικαιροποιείται κατ έτος.
Τα σχέδια των οικονομικών τους προϋπολογισμών έτους 2014 καθώς και τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια ετών 2014 - 2017 θα αξιολογηθούν και θα  εγκριθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 
Θανάσης Κουκάκης
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...